Strona główna >> Aktualności

PIT 36L - czyli rozliczenie dla liniowców

PIT 36L - czyli rozliczenie dla liniowców PIT 36L to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy, które to formularz podatkowy przeznaczony dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, w sytuacji kiedy zastosowanie ma art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawy funkcjonowania podatku liniowego

Podatek liniowy różni się w swoich zasadach funkcjonowania od podstawowej formy opodatkowania (tj. zgodnie z zasadami skali podatkowej). Niezależnie od wysokości dochodów wysokość podatku się nie zmienia i wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Wyciąg z przepisów:

Art. 30c [Podatek liniowy] ust. 1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Budowa deklaracji PIT 36L

Zeznanie podatkowe PIT 36L składa się z części oznaczonych kolejnymi literami od "A" do "T". Gdzie kolejne z nich oznaczają:
- A - miejsce i cel złożenia zeznania,
- B - dane identyfikacyjne podatnika,
- C - informacje dodatkowe,
- D - Dochody i Straty ze źródeł przychodów,
- E - Odliczanie dochodu zwolnionego, strat, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów kwalifikowanych oraz inne odliczenia,
- F - ustalenie podstawy obliczenia podatku lub straty,
- G - obliczenie podatku,
- H - odliczenia od podatku,
- I - obliczenie zobowiązania podatkowego,
- J - zaliczki o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz podatek o którym mowa w art. 30g Ustawy,
- K - podatek do zapłaty lub nadpłata,
- L - zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust 1b Ustawy,
- M - odsetki naliczone zgodnie z art. 22 E ust. 2 Ustawy,
- N - dochody (przychody) wykazywane na podstawie art. 45 ust. 3C Ustawy,
- O - wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
- P - informacje uzupełniające,
- Q - informacje o załącznikach,
- R - rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty,
- S - karta dużej rodziny (KDR),
- T - podpis podatnika lub pełnomocnika.


Objaśnienia, pouczenia i informacje

Poza przygotowaniem deklaracji podatkowej PIT 36L możliwe, że podatnik będzie musiał rozważyć przygotowanie i złożenie załączników do niej. Do załączników tego formularza zalicza się ą: PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, PIT/PM, PIT/O, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/WZ i PIT/SE.
W miejscu objaśnień podatnik może dowiedzieć się informacji dodatkowych na temat formularza. W formie odnoszącej się bezpośrednio do określonych punktów. Pouczenia natomiast zawierają najważniejsze informacje o przepisach prawa właściwych dla tej deklaracji. Ustawodawca wskazuje, że: „W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 136 i 138-161 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w tym również na odsetki od kwot wykazanych w poz. 77-106, 108-113, 115-120 i 122-127, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.). Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.”

Artykuł partnerski.
~Gosc | Czytano 966 razy | 28-11-2022 | oferty pracy [0]

® 2008 - 2023 www.praca4u.net

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

Kanał RSS

Praca4u.NET to serwis z ofertami pracy za granicą od zaraz. Praca dla fachowców z zakwaterowaniem. Od 12 lat oferujemy nieodpłštne oferty pracy w Polsce i za granicą.